financieel overzicht 2021

                                           jaarrekening 2021   jaarrekening 2020

                                          €                               €
Baten
Publicaties                                                54,00                     350,00
Bijdragen                                                325,00                     568,00
Overige                                                      1,00                          1,00
                                                         ————–               ————–
                                                             379,00                     919,00

Lasten
Publicaties                                               30,00                      193,00
Overige exploitatiekosten                      455,00                      645,00
Publiciteit (website)                                 84,00                        84,00
                                                        ————–                ————–
                                                            569,00                      922,00

Saldo                                                -/- 190,00                      -/- 3,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties.


Balans per ultimo boekjaar                    2021                          2020
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Voorraden *)                                          400,00                       504,00
Vorderingen                                               0,00                           0,00
Liquide middelen                                3.302,00                    3.581,00
                                                       ————–                  ————–
                                                          3.703,00                    4.086,00

PASSIVA
Kapitaal                                                  569,00                       759,00
Risicodragende leningen                    2.613,00                    2.613,00
Crediteuren *)                                        400,00                       504,00
Overige schulden                                   121,00                       210,00
                                                       —————                  ————–
                                                           3.703,00                    4.086,00
*) betreft publicaties in consignatie