financieel overzicht 2020

                                          jaarrekening 2020   jaarrekening 2019

                                          €                               €
Baten
Publicaties                                              350,00                     318,00
Bijdragen                                                568,00                  1.809,00
Overige                                                      1,00                          2,00
                                                         ————–               ————–
                                                             919,00                  2.120,00

Lasten
Publicaties                                             193,00                      192,00
Overige exploitatiekosten                      645,00                      726,00
Publiciteit (website)                                 84,00                        84,00
                                                        ————–                ————–
                                                            922,00                   1.002,00

Saldo                                                    -/- 3,00                   1.128,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties.


Balans per ultimo boekjaar                    2020                          2019
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Voorraden *)                                          504,00                       370,00
Vorderingen                                               0,00                           2,00
Liquide middelen                                3.581,00                    3.820,00
                                                       ————–                  ————–
                                                          4.086,00                    4.193,00

PASSIVA
Kapitaal                                                  759,00                       762,00
Risicodragende leningen                    2.613,00                    2.613,00
Crediteuren *)                                        504,00                       370,00
Overige schulden                                   210,00                       448,00
                                                       —————                  ————–
                                                           4.086,00                    4.193,00
*) betreft publicaties in consignatie