financieel overzicht 2017

                                          jaarrekening 2017   jaarrekening 2016
                                          €                               €
Baten
Publicaties                                             300,00                   1.675,00
Bijdragen                                                690,00                     386,00
Overige                                                    21,00                        61,00
                                                         ————-                ————–
                                                          1.011,00                   2.122,00

Lasten
Publicaties                                             165,00                      921,00
Overige exploitatiekosten                      636,00                       -92,00
Publiciteit (website)                                  40,00                      131,00
                                                        ————-                 ————–
                                                            841,00                      960,00

Saldo                                                     170,00                   1.162,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties.


Balans per ultimo boekjaar                   2017                          2016
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Vorderingen                                        2.269,00                    3.241,00
Liquide middelen                              14.350,00                  15.335,00
                                                       ————–                  ————–
                                                        16.620,00                  18.577,00

PASSIVA
Kapitaal                                                -378,00                      -548,00
Risicodragende leningen                    6.350,00                    8.417,00
Overige schulden                              10.648,00                  10.708,00
                                                       —————                  ————–
                                                         16.620,00                  18.577,00