financieel overzicht 2016

                                          jaarrekening 2016   jaarrekening 2015
                                          €                               €
Baten
Publicaties                                           1.675,00                      644,00
Bijdragen                                                386,00                      975,00
Overige                                                     61,00                      117,00
                                                         ————-                 ————–
                                                          2.122,00                   1.736,00

Lasten
Publicaties                                              921,00                      354,00
Overige exploitatiekosten                        -92,00                      495,00
Publiciteit (website)                                 131,00                      385,00
                                                         ————-                 ————–
                                                             960,00                   1.234,00

Saldo                                                  1.162,00                      502,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties. Weergegeven is het saldo met terugontvangen eerdergemaakte onderzoekkosten (€ 933,00).

 .
Balans per ultimo boekjaar                    2016                         2015
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Vorderingen                                        3.241,00                    3.147,00
Liquide middelen                              15.335,00                  14.044,00
                                                       ————–                  ————–
                                                        18.577,00                  17.192,00

PASSIVA
Kapitaal                                                -548,00                   -1.710,00
Risicodragende leningen                    8.417,00                    9.117,00
Overige schulden                             10.708,00                    9.785,00
                                                      —————                  ————–
                                                        18.577,00                  17.192,00