financieel overzicht 2015

                                          jaarrekening 2015   jaarrekening 2014
                                          €                               €
Baten
Publicaties                                              644,00                 13.872,00
Bijdragen                                                975,00                   3.367,00
Overige                                                   117,00                      158,00
                                                         ————-                 ————–
                                                          1.736,00                 17.397,00

Lasten
Publicaties                                              354,00                 13.674,00
Overige exploitatiekosten                       495,00                   2.275,00
Publiciteit                                                385,00                   3.996,00
                                                          ————-                ————–
                                                          1.234,00                 19.945,00

Saldo                                                     502,00                  -2.548,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties. De publiciteit betreft de kosten van onze website.

 .
Balans per ultimo boekjaar                    2015                         2014
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                      1,00                          1,00
Vorderingen                                         3.147,00                   3.400,00
Liquide middelen                               14.044,00                 12.933,00
                                                        ————–                 ————–
                                                         17.192,00                 16.334,00

PASSIVA
Kapitaal                                              -1.710,00                  -2.212,00
Risicodragende leningen                     9.117,00                   9.117,00
Overige schulden                                9.785,00                   9.429,00
                                                        ————–                ————–
                                                         17.192,00                 16.334,00