financieel overzicht 2014

                                          jaarrekening 2014   jaarrekening 2013
                                          €                               €
Baten
Publicaties                                         13.872,00                          0,00
Bijdragen                                             3.367,00                      970,00
Overige                                                   158,00                        13,00
                                                         ————-                 ————–
                                                        17.397,00                      983,00

Lasten
Publicaties                                         13.674,00                          0,00
Onderzoekkosten                                       0,00                   4.835,00
Overige exploitatiekosten                    2.275,00                      203,00
Publiciteit                                             3.996,00                        38,00
                                                          ————-                ————–
                                                        19.945,00                   5.076,00

Saldo                                                 -2.548,00                  -4.093,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan; vermeerderd met onze bijdrage aan de kleurendruk (€ 5.000,00). De bijdragen betreffen particuliere giften (€ 894,00), bijdragen aan de presentatiekosten van onze publicatie (€ 1.957,00) en een bijdrage van € 515,00 voor het maken van onze website. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde kosten i.v.m. de produktie van onze publicatie (€ 1.887,00). Onder de post publiciteit vallen de kosten van de presentatie van ons boek in de Der Aa-kerk in Groningen (€ 3.005,00) en de kosten voor het maken van onze website (€ 991,00).

 .
Balans per ultimo boekjaar                    2014                         2013
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                      1,00                          1,00
Vorderingen                                         3.400,00                   1.981,00
Liquide middelen                               12.933,00                   4.876,00
                                                        ————–                 ————–
                                                         16.334,00                   6.858,00

PASSIVA
Kapitaal                                              -2.212,00                      336,00
Risicodragende leningen                     9.117,00                   6.500,00
Overige schulden                                9.429,00                        22,00
                                                        ————–                ————–
                                                         16.334,00                   6.858,00