financieel overzicht 2013

                                          jaarrekening 2013   jaarrekening 2012
                                          €                               €
Baten
Bijdragen                                                970,00                      920,00
Overige                                                     13,00                        83,00
                                                         ————-                 ————–
                                                             983,00                   1.003,00

Lasten
Onderzoekkosten                                4.835,00                   4.842,00
Overige exploitatiekosten                       203,00                      105,00
Publiciteit (website)                                  38,00                          0,00
                                                          ————-                ————–
                                                          5.076,00                   4.947,00

Saldo                                                 -4.093,00                  -3.944,00

Toelichting
De bijdragen betreffen particuliere giften. De onderzoekkosten betreffen grotendeels gedeclareerde reis- en verblijfkosten en de aanschaf van literatuur. De overige exploitatiekosten bestaan grotendeels uit bankkosten.

 .
Balans per ultimo boekjaar                    2013                         2012
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten en apparatuur                              1,00                          2,00
Vorderingen                                         1.981,00                   1.616,00
Liquide middelen                                 4.876,00                   2.811,00
                                                        ————–                 ————–
                                                           6.858,00                   4.429,00

PASSIVA
Kapitaal                                                  336,00                   4.429,00
Risicodragende leningen                    6.500,00                          0,00
Overige schulden                                     22,00                          0,00
                                                        ————–                ————–
                                                           6.858,00                   4.429,00