financieel overzicht 2012

                                          jaarrekening 2012   jaarrekening 2011
                                          €                               €
Baten
Bijdragen                                                920,00                   1.470,00
Overige                                                     83,00                      192,00
                                                         ————-                 ————–
                                                          1.003,00                   1.662,00

Lasten
Onderzoekkosten                                4.842,00                   8.404,00
Overige exploitatiekosten                       105,00                      100,00
                                                          ————-                ————–
                                                          4.947,00                   8.504,00

Saldo                                                 -3.944,00                  -6.842,00

Toelichting
De bijdragen betreffen particuliere giften. De onderzoekkosten betreffen grotendeels gedeclareerde reis- en verblijfkosten en de aanschaf van literatuur. De overige exploitatiekosten bestaan grotendeels uit bankkosten.

 .
Balans per ultimo boekjaar                    2012                         2011
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten en apparatuur                              2,00                          2,00
Vorderingen                                         1.616,00                      921,00
Liquide middelen                                  2.811,00                   7.820,00
                                                        ————–                 ————–
                                                           4.429,00                   8.743,00

PASSIVA
Kapitaal                                               4.429,00                   8.373,00
Overige schulden                                      0,00                       370,00
                                                        ————–                ————–
                                                           4.429,00                   8.743,00