financieel overzicht 2019

                                          jaarrekening 2019   jaarrekening 2018

                                          €                               €
Baten
Publicaties                                              318,00                     988,00
Bijdragen                                             1.809,00                     496,00
Overige                                                      2,00                          7,00
                                                         ————–               ————–
                                                          2.120,00                   1.491,00

Lasten
Publicaties                                             192,00                      543,00
Overige exploitatiekosten                      725,00                      895,00
Publiciteit (website)                                 84,00                        40,00
                                                        ————–                ————–
                                                         1.002,00                   1.479,00

Saldo                                                  1.128,00                        12,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties.


Balans per ultimo boekjaar                   2019                          2018
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Vorderingen                                               2,00                    2.442,00
Liquide middelen                                3.820,00                  15.495,00
                                                       ————–                  ————–
                                                          3.823,00                  17.938,00

PASSIVA
Kapitaal                                                  762,00                      -366,00
Risicodragende leningen                    2.613,00                    6.350,00
Overige schulden                                   448,00                  11.954,00
                                                       —————                  ————–
                                                           3.823,00                  17.938,00