financieel overzicht 2018

                                          jaarrekening 2018   jaarrekening 2017

                                          €                               €
Baten
Publicaties                                              988,00                     300,00
Bijdragen                                                496,00                     690,00
Overige                                                      7,00                        21,00
                                                         ————–               ————–
                                                          1.491,00                   1.011,00

Lasten
Publicaties                                             543,00                      165,00
Overige exploitatiekosten                      895,00                      636,00
Publiciteit (website)                                 40,00                        40,00
                                                        ————–                ————–
                                                         1.479,00                      841,00

Saldo                                                      12,00                      170,00

Toelichting
Bij de baten staat de opbrengst van de verkochte publicaties, bij de lasten de waarde van de inkoop ervan. De bijdragen betreffen particuliere giften. De overige exploitatiekosten betreffen grotendeels gedeclareerde reiskosten i.v.m. lezingen en bijeenkomsten ter promotie van de publicaties.


Balans per ultimo boekjaar                   2018                          2017
                                          €                               €
ACTIVA
Rechten                                                     1,00                           1,00
Vorderingen                                        2.442,00                    2.269,00
Liquide middelen                              15.495,00                  14.350,00
                                                       ————–                  ————–
                                                        17.938,00                  16.620,00

PASSIVA
Kapitaal                                                -366,00                      -378,00
Risicodragende leningen                    6.350,00                    6.350,00
Overige schulden                              11.954,00                  10.648,00
                                                       —————                  ————–
                                                         17.938,00                  16.620,00